Stadgar

Tüzüğümüzün Türkçesini okumak için tıklayın.

§ 1 NAMN
Föreningens namn är Turkiska Student- och Akademikerföreningen (TSAF), İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (İTÜD) eller Turkish Association of Students and Academics in Sweden och har sitt säte i Stockholm.

§ 2 OMFATTNING
Turkiska Student- och Akademikerföreningen har till uppgift att samla alla studerande med turkiskt bakgrund under ett tak i enlighet med föreningens syften och mål.

§ 3 SYFTE och MÅL
Turkiska Student- och Akademikerföreningen är en politiskt, religiöst och ideologiskt obunden förening. Föreningen skall främja en samexistens mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället i en ömsesidig tolerans. Föreningen skall värna om alla människors rätt att fritt utöva och utveckla sin kultur:
• att samarbeta med högskolor/universitet när det gäller akademiska/vetenskapliga och kulturella frågor.
• samarbeta med likasinnade student- och akademikerföreningar i Turkiet och andra länder inom ramen för föreningens mål och syften.
• att främja den unga generationen att börja studera.
• att arrangera aktiviteter och informera om den turkiska kulturen som berör den turkiska gruppen i Sverige.
• att främja jämlikhet mellan könen.

§ 4 MEDLEM
Medlem är den person som:
• är registrerad och har 1 hp (högskolepoäng) tillgodoräknat eller
• har avslutat sina studier, vid högskola/universitet eller någon annan form av eftergymnasial utbildning eller
• genom att ha betalat sin medlemsavgift
• bekräftat sitt medlemskap genom mail vid förfrågan från styrelsen

Medlem som skadar föreningens anseende eller inte rättar sig efter föreningens syften, mål och stadgar kan uteslutas av styrelsen. Överklagan av beslut skall göras vid nästkommande årsmöte.

§ 5 ÅRSMÖTE
Mom 1
Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte.

Mom 2
Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas varje år före november månads utgång. Kallelse skall bekantgöras minst 4 (fyra) veckor före årsmötet.

Mom 3
Extra årsmöte skall avhållas då styrelsen och/eller revisorerna finner det påkallat eller då minst 1/3 av medlemmarna gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra årsmöte skall bekantgöras minst 2 (två) veckor före årsmötet.

Mom 4
Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande behandlas,
• val av ordförande att leda förhandlingarna.
• val av justeringsmän och rösträknare.
• val av sekreterare för förhandlingarna.
• anmälan av övriga frågor som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling.
• godkännande av kallelse till årsmötet.
• fastsällande av dagordning.
• styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat av balansräkningar för räkenskapsåret.
• revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
• beviljande av ansvarsfrihet.
• förslag från styrelsen (propositioner).
• förslag från medlemmar.
• val av styrelseordförande för en tid av ett år.
• val av minst 5 (fem) övriga ledamöter och 2 (två) suppleanter.
• val av 2 (två) verksamhetsrevisorer och 1 (en) suppleant.
• val av valberedning om 2 (två) ledamöter, varav 1 (en) sammankallande.
• övriga frågor som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling.

Mom 5
Valda ombud och styrelsens ledamöter har rösträtt vid förbundets årsmöte. Styrelsens ledamöter får inte delta i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

Mom 6
Till revisorer får inte personer väljas som står i beroendeställning till styrelsens ledamöter.

§ 6 MOTION
Enskild medlem har rätt att lämna in motion till föreningens ordinarie årsmöte. Motion skall lämnas till styrelsen minst 3 (tre) veckor före årsmötet. Detta skall ske skriftligt.

§ 7 FÖRENINGSSTYRELSEN
Mom 1
Föreningsstyrelsen är föreningens högsta beslutande organ när föreningens årsmöte inte är samlad. Föreningsstyrelsen skall bestå av föreningsordförande och de av föreningens årsmöte valda övriga ledamöter.

Mom 2
Föreningssekreteraren är föreningsstyrelsens sekreterare och verkställande ledamot. Ledamot får ej deltaga i beslut som rör honom/henne personligen.

Mom 3
Föreningsstyrelsen har till uppgift att,
• senast 4 (fyra) veckor efter föreningens ordinarie årsmöte hålla konstituerade sammanträde och då utse verkställande utskott om 3 (tre) ledamöter för en tid av ett år.
• verka för god planering, utformning och utbredning föreningens verksamhet.
• förvalta föreningens egendom och ansöka om bidrag och samla medlemmarna till diskussion och information om verksamheten.
• hålla god kontakt med samverkande organisationer.

§ 8 VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR och REVISION
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalender år. De av föreningens årsmöte valda revisorerna skall granska föreningens verksamhet och förvaltning. All dokument skall lämnas till revisorerna minst fem arbetsdagar innan årsmötet för granskning.
Revision skall ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Turkiska Student- och Akademikerföreningen och i övrigt följa god revisionssed.

§ 9 RÖSTRÄTT
Vid alla röstningar inom Turkiska Student- och Akademikerföreningen har varje närvaranderöstberättigad en röst. Vid lika röstetal har röstberättigad mötesordförande utslagsröst utom vid personval. Då skall frågan avgöras genom lottning. Vid votering skall personval avgöras genom sluten omröstning. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 10 STADGAR
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av föreningens årsmöte med 2/3 majoritet. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till föreningsstyrelsen för avgörande eller i sista hand till föreningens årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen kan inte ske så länge minst ¼ av medlemmarna önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas alla tillgångar till annan ideell organisation enligt senaste årsmötesbeslut.