Tüzük

§ 1 KURULUŞ
Derneğin adı Turkiska Student- och Akademikerföreningen (TSAF), İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (İTÜD) veya Turkish Association of Students and Academics in Sweden olup merkez ili Stockholm’dür.

§ 2 KAPSAM
İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği’nin görevi, derneğin tüzüğüne uygun bir şekilde, yükseköğretim gören ve Türk geçmişi olan öğrencileri bir çatı altında toplamaktır.

§ 3 AMAÇ VE HEDEF
İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği politik, dinsel ve ideolojik olarak bağımsız bir dernektir. Dernek, Türk toplumunun ve İsveç toplumunun karşılıklı hoşgörü içerisinde birlikte yaşamalarını destekleyecektir. Dernek herkesin özgür bir şekilde, kendi kültürünü yürütme ve geliştirme hakkını savunacaktır. Derneğin diğer temel amaçları şu şekildedir:

• Akademik, bilimsel ve kültürel konularla ilgili üniversitelerle işbirliği yapmak.
• Derneğin hedefleri çerçevesinde, Türkiye’de ve başka ülkelerde bulunan benzer öğrenci ve akademisyen dernekleriyle işbirliği yapmak.
• Genç nesillerin yüksek öğrenime devam etmelerini desteklemek.
• Türk kültürunü çeşitli faaliyetler düzenleyerek tanıtmak.
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek.

§ 4 ÜYELİK
Tanımlanan üyelik şartları aşağıdaki gibidir:
• Yüksekokulda, üniversitede veya lise sonrası eğitimde okumak ya da
• Yüksekokul, üniversite veya lise sonrası eğitimini bitirmiş olmak
• Söz konusu faaliyet yılının üyelik ücretini ödemek
• Üyeliğini mail yoluyla yönetime bildirmek
Derneğin saygınlığına zarar verecek şekilde davranan ya da derneğin hedef ve tüzüğüne uymayan üyenin, Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine son verilebilir.

§ 5 GENEL KURUL
Madde 1
Genel Kurul, Derneğin en yüksek düzeyde karar veren kurumudur.

Madde 2
Derneğin olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl kasım ayı bitmeden gerçekleştirilecektir. Toplantı çağrısı, toplantıdan en az 4 (dört) hafta önce yapılacaktır.

Madde 3
Olağan Dışı Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun ve/veya muhasebecilerin talebi doğrultusunda veya üyelerden en az 1/3’ünün yazılı dilekçe sunmasıyla gerçekleşebilir. Olağan Dışı Genel Kurul Toplantı çağrısı, toplantıdan en az 2 (iki) hafta önce yapılacaktır.

Madde 4
Derneğin olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ele alınacaklar:
• toplantı başkanının seçimi
• tutanak denetçilerinin ve oy sayıcılarının seçimi
• toplantı sekreterinin seçimi
• Genel Kurul’un kararı doğrultusunda görüşülecek diğer konuların bildirilmesi
• Genel Kurul Toplantı çağrısının onaylanması
• gündemin belirlenmesi
• Yönetim Kurulu tarafından yıllık etkinlik raporu ve yıllık hesap bilançosunun sunumu
• son hesap yılı raporunun muhasebeciler tarafından sunumu
• yönetim kurulu üyelerinin ve muhasebecilerin aklanması
• Yönetim Kurulu’ndan gelen önerilerin görüşülmesi (tüzük önerisi)
• üyelerden gelen önerilerin görüşülmesi
• yeni yönetim yılı için başkan seçimi
• en az 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesinin ve 2 (iki) yedek üyenin seçimi
• 2 (iki) faaliyet muhasebecisinin ve 1 (bir) yedek muhasebecinin seçimi
• Üyelerden 1´inin (bir) toplantıya çağırma yetkisi olacak şekilde 2 (iki) üyeden oluşan Seçim Kurulu´nun seçimi • Genel Kurul´un karar verdiği diğer konuların görüşülmesi

Madde 5
Seçilmiş temsilciler ve Yönetim Kurulu üyeleri, Derneğin Genel Kurul Toplantısı´nda oy kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyeleri, aklama oylamasına ve muhasebeci seçimlerine katılamazlar.
Madde 6: Yönetim Kurulu üyeleri muhasebeci olarak seçilemez.

§ 6 ÖNERGE
Her üye, Derneğin olağan Genel Kurul Toplantısı’na önerge verme hakkına sahiptir. Önerge, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az 3 (üç) hafta öncesinde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na teslim edilmelidir.

§ 7 YÖNETİM KURULU
Madde 1
Genel Kurul’un toplanmadığı durumlarda, Derneğin en yüksek düzeyde karar veren kurumu Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısı’nda seçilmiş olan dernek başkanı ve diğer üyelerden oluşmaktadır.

Madde 2
Dernek sekreteri yönetim kurulunun sekreteri olmakla beraber derneğin sorumlu üyesidir. Yönetim kurulu üyesi bizzat kendisini ilgilendiren kararlara katılamaz. Yönetim kurulu üyesi olağan toplantılarda zorunlu olarak en az %75’te hazır bulunmak mecburiyetindedir. Etkinlik yılının birinci yarısında en az %25 yokluk gösteren üye dışarı bırakılır ve yedek üye onun yerini alır.

Madde 3
Yönetim Kurulu’nun görevleri,
• Derneğin olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en geç 4 (dört) hafta sonra bir toplantı gerçekleştirmek ve yeni yönetim yılı için 3 (üç) üyeden oluşan sorumlu komisyonu seçmek.
• Dernek etkinliklerinin iyi bir şekilde planlanması, şekillenmesi ve geliştirilmesi için çalışmak.
• Derneğin mülkünü yönetmek, yardım için başvurmak ve Derneğin etkinlikleri ile ilgili görüşmek ve bilgi vermek için üyeleri toplamak.
• İşbirliği içinde olunan kuruluşlarla iyi ilişkiler sürdürmek.

§ 8 FAALİYET YILI, HESAP YILI ve HESAPLARIN İNCELENMESİ
Derneğin, faaliyet ve hesap yılı, bir takvim yılından oluşmaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı´nda seçilmiş olan muhasebeciler Derneğin faaliyetlerini ve yönetimini inceleyecektir. Tüm belgeler, Genel Kurul Toplantısı´ndan en az beş iş günü öncesinde incelenilmek üzere muhasebecilere teslim edilecektir. İnceleme, hem İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği´nin inceleme yönergesine hem de örnek muhasebe göreneklerine uygun yapılacaktır.

§ 9 OY HAKKI
İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği içinde gerçekleştirilen tüm oylamalarda, oylama yerinde bulunan her birey bir adet oy kullanma hakkına sahiptir. Oyların eşit sayıda olması durumunda, sonucu belirleyen oy, kişi seçimi olmadığı takdirde, toplantı başkanının oyudur. Kişi seçimlerinde oylar eşit ise karar, kura çekilerek verilecektir ve oylama gizli oylama şeklinde yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısı bulunduğu takdirde, grup karar verme hakkına sahiptir.

§ 10 TÜZÜK
Bu tüzükte değişiklik yapılabilmesi için, Genel Kurul Toplantısına katılanlardan 2/3 oranındaki çoğunluğun bu yönde talepte bulunması gerekmektedir. Tüzüğe ilişkin anlaşmazlıklar öncelikle Yönetim Kurulu’nda veya daha sonra Derneğin Genel Kurul Toplantısı’nda ifade edilir.

§ 11 DERNEĞİN SONA ERMESİ
Üyelerden en az 1/4´ünün isteği etkinliklerin sürdürülmesi yönünde olduğu takdirde, Derneğin sona ermesi mümkün değildir. Derneğin sona ermesi söz konusu olduğunda bütün birikimler, en son Genel Kurul Toplantısı kararına göre, ticari amaç gütmeyen başka bir derneğe bırakılır.